జీవి పాఠశాల కి స్వాగతం,
ఈ బ్లాగ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంభంచినది
టీచర్లు, స్టూడెంట్స్ అవసరాలకి అనుగుణంగా కంటెంట్ ఇందులో ఉంటుంది
ఉదా: పవర్ పాయింట్ లో పాఠాలను తయారుచేసుకోవడానికి టిప్స్, తయారు చేసిన పాఠాలు, విధ్యార్ధులకి సులభంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి కొన్ని నాకు తోచిన చిట్కాలు, మొ.